Privatliv

EUPATI har åtagit sig att skydda och respektera de personuppgifter som vi har. Denna sekretesspolicy beskriver varför och hur vi samlar in och använder personuppgifter och ger information om individers rättigheter. Den beskriver också vad som kommer att hända i händelse av en säkerhetsöverträdelse och hur dessa kommer att minimeras.

Det gäller personuppgifter som lämnas till EUPATI av enskilda personer. Vi kan använda personuppgifter som lämnas till oss för de ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy eller som klargjorts innan vi samlar in personuppgifter.

Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar levande person. När vi samlar in och använder personuppgifter ska vår policy vara transparent om varför och hur vi behandlar personuppgifter.

Vi behandlar personuppgifter för flera ändamål, och medel för insamling, laglig grund för behandling, användning, utlämnande och lagringsperioder för varje ändamål anges i de relevanta avsnitten nedan.

De personuppgifter som lämnas till oss tillhandahålls ENDAST direkt från den berörda personen.

Vi tar säkerheten för alla data vi har på allvar. Personalen utbildas i dataskydd, sekretess och säkerhet. Vi har en ram av riktlinjer och förfaranden som säkerställer att vi regelbundet ser över lämpligheten av de åtgärder vi har för att hålla de uppgifter vi har säkra. Administratörsroller för Moodle, WordPress och Box granskas regelbundet och konfidentiell och personlig information är begränsad till ett behov av att veta grund.

Säkerhet

All information du lämnar till oss lagras på våra leverantörers säkra servrar. Om vi har gett dig (eller där du har valt) ett lösenord som gör att du kan komma åt vissa delar av vår Moodle-plattform, är du ansvarig för att hålla lösenordet konfidentiellt. Ditt konto och lösenord utfärdas till dig som individ, och vi ber dig att inte dela ditt lösenord med någon.

Tyvärr är överföringen av information via Internet inte och kan inte vara helt säker. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera säkerheten för dina uppgifter som överförs till vår webbplats; all överföring sker på egen risk. När vi har fått din information kommer vi att använda strikta procedurer och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

Data som vi har

Moodle – e-learningplattform för EUPATI Patient Expert Course

Vi tillhandahåller tjänster till personer som använder vår EUPATI Moodle-plattform.

3.1.2 Vilka uppgifter samlas in?

När en ny användare skapas är minsta insamlade data följande:

 • Email
 • Förnamn
 • Efternamn

Vi kan samla in annan information där den är frivilligt, till exempel adress, profil och profilbild. Användare tilldelas en kohort och informationsmeddelanden skickas till användare via e-post. Uppgifter om inloggningsaktivitet registreras (Första åtkomst, Senaste åtkomst, Senaste IP-adress).

Vi registrerar uppgifter om dina framsteg under hela EUPATI-kursen och dina synpunkter till diskussionsforum.

Eupati-verktygslåda

Ett inslag i www.eupati.eu är att enskilda personer kan ansluta sig till EUPATI-kommunikationen. Det finns inga andra fall där personuppgifter samlas in.

Dubbel opt-in och loggning: Registreringsprocessen till EUAPTI-kommunikationen sker genom ett så kallat dubbelanmälningsförfarande. Efter registreringen får du ett e-postmeddelande där du uppmanas att bekräfta din registrering. Denna bekräftelse är nödvändig så att ingen kan registrera sig hos dina personliga e-postadresser. Registreringen för EUPATI-kommunikation kommer att loggas för att bevisa registreringsprocessen i enlighet med dess juridiska krav. Detta inkluderar lagring av registreringen och bekräftelsetiden, samt IP-adressen. På samma sätt loggas också alla ändringar av dina data som lagras hos leverantören av sändningstjänster.

Rutan

Box-plattformen används av EUPATI-konsortiemedlemmar som ett versionskontrollerat dokumentarkiv. Åtkomst till systemet är endast inbjudna och lösenordsskyddad. Konfidentiella dokument delas endast med dem som har beviljats tillstånd att göra det. Offentliga dokument (till exempel EUPATI PowerPoint-mallen) delas som skrivskyddade.

WordPress

WordPress-plattformen används av EUPATI-behöriga användare för att publicera innehåll till www.eupati.eu och de nationella underwebbplatserna för plattformen. Åtkomsten till systemet är lösenordsskyddad och alla uppdateringar måste åtföljas av en motsvarande PLATA som lagras på BOX.

Vilka uppgifter samlas in för EUPATI-kommunikation?

När du registrerar dig för att få kommunikation från EUPATI måste du ange din e-postadress och samtycke till att få olika typer av kommunikation.

Du kan också frivilligt lämna ytterligare information, särskilt: Namn, land, organisation, intressent och medlem av den nationella plattformen, för att EUPATI ska kunna tillhandahålla mer riktad kommunikation till dig.

Ansökningar till EUPATI-kursen

Programinlämningsdata för den aktuella kohorten lagras säkert på Box, sökande till tidigare kohorter arkiveras i en lösenordsskyddad säkerhetskopia. Deltagarna kan uppmanas att fylla i feedbackundersökningar under hela kursen. Dessa uppgifter är anonymiserade.

Prenumeranter på EUPATI Webinars

De som vill acceptera en inbjudan till ett WEBIN OMbads att lämna följande obligatoriska uppgifter: Namn, e-post, organisation, land och profil. Verktyget GoToWebinar används för att sända webbseminariet. Deltagarna kan få ett uppföljningsmeddelande där de uppmanas att ta emot information om framtida webbseminarier och bli ombedda att fylla i en undersökning efter webbseminariet. Dessa uppgifter är anonymiserade.

Vilka uppgifter samlas in för EUPATI-kommunikation?

När du registrerar dig för att få kommunikation från EUPATI måste du ange din e-postadress och samtycke till att få olika typer av kommunikation.

Du kan också frivilligt lämna ytterligare information, särskilt: Namn, land, organisation, intressent och medlem av den nationella plattformen, för att EUPATI ska kunna tillhandahålla mer riktad kommunikation till dig.

Våra konsortiemedlemmar

Vi samlar in personuppgifter om medlemmar i EUPATI-konsortiet som en del av administration, förvaltning och marknadsföring av vår affärsverksamhet.

Hur länge har vi data för?

Vi behåller de personuppgifter som behandlas av oss i en levande miljö så länge som anses nödvändigt för det eller de ändamål för vilka de samlades in (inklusive i enlighet med gällande lagar eller förordningar, vanligtvis 6 år). Vi kan behålla data längre för att etablera, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter och våra kunders lagliga rättigheter.

Dessutom kan personuppgifter arkiveras på ett säkert sätt med begränsad åtkomst och andra lämpliga skyddsåtgärder om det finns ett behov av att fortsätta att behålla dem.

Data som vi samlar in om personer som använder våra tjänster

När personer besöker vår webbplats www.eupati.eu samlas data in via spårning med Hjälp av Google Analytics. Dessa uppgifter är av generisk natur. Inga personuppgifter samlas in förutom vad som nämns i avsnitt 3.2 när en enskild registrerar sig för att ta emot EUPATI-kommunikation.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter som tillhandahålls av personer som väljer att prenumerera på www.eupati.eu genom att skicka dem regelbundna uppdateringar eller webbinarier inbjudningar via e-post.

Det finns flera anledningar till att vi kommer att behandla de personuppgifter som eleverna lämnar till oss när de använder EUPATI Moodle. Som exempel är dessa bland annat;

 • Funktionalitet. För att enskilda personer ska kunna använda vissa funktioner på vår webbplats måste vissa personuppgifter anges för att funktioner ska fungera som avsett. Ett exempel på detta är kursrapportering och slutförande.
 • Säkerhet. För att hålla vår webbplats säker och säker kan vi ibland samla in personuppgifter, till exempel inloggningsuppgifter och andra uppgifter som kan användas för att garantera en individs identitet.

Vilka data har vi?

Vilka data vi har beror på vilka data som angavs och i vilket syfte.

Om data angavs för att interagera med funktionaliteten på vår EUPATI Moodle-plattform kan dessa personuppgifter innehålla namn, adress, e-postadress, personlig beskrivning och fotografi.

Om uppgifter angavs för att interagera med funktionaliteten på vår webbplats www.eupati.eu, inkluderar dessa personuppgifter endast deras namn och e-postadress.

Om uppgifter har registrerats för att registrera sig för ett webbseminarium omfattar dessa personuppgifter namn, e-post, organisation, land och profil.

Om data samlas in automatiskt innehåller de uppgifter som vi kan samla in teknisk information, inklusive IP-adressen (Internet Protocol) som används för att ansluta en persons dator till Internet, inloggningsinformation, webbläsartyp och version, tidszonsinställning, webbläsarinloggningstyper och -versioner, operativsystem och plattform;

Andra uppgifter om en persons besök, inklusive den fullständiga enhetliga resurslokaliserare (URL) clickstream till, genom och från vår webbplats (inklusive datum och tid); Produkter som setts eller sökts. svarstider för sidor, nedladdningsfel, besök på vissa sidor, information om sidinteraktion (t.ex. rullning, klick och musöversidor) och metoder som används för att bläddra bort från sidan.

Vår webbplats använder www.eupati.eu cookies för att skilja individer från varandra. Detta hjälper oss att ge en bättre upplevelse när individer surfar på vår hemsida och tillåter oss att förbättra vår webbplats.

Dela personuppgifter

Vi kommer endast att dela personuppgifter med andra när vi är enligt lag skyldiga att göra det om du inte har gett oss samtycke till detta

Personuppgifter som innehas av oss kan överföras till:

 • Tredjepartsorganisationer som tillhandahåller program/funktioner, databehandling eller IT-tjänster till oss. Vi använder tredje part för att stödja oss i att tillhandahålla våra tjänster och för att hjälpa till att tillhandahålla, köra och hantera våra interna IT-system. Leverantörer av informationsteknik, molnbaserad programvara som tjänsteleverantörer, identitetshantering, webbhotell och hantering, dataanalys, säkerhetskopiering av data, säkerhet och lagringstjänster. Servrarna som driver och underlättar molninfrastrukturen finns i säkra datacenter runt om i världen, och personuppgifter kan lagras i någon av dem.
 • Tredjepartsorganisationer som på annat sätt hjälper oss att tillhandahålla varor, tjänster eller information
 • Brottsbekämpande myndigheter eller tillsynsmyndigheter eller de som krävs enligt lagar eller förordningar

Ibland kan vi få förfrågningar från tredje part med befogenhet att få utlämnande av personuppgifter, till exempel för att kontrollera att vi följer tillämplig lag och förordning, för att utreda ett påstått brott, för att fastställa, utöva eller försvara lagliga rättigheter. Vi kommer endast att uppfylla förfrågningar om personuppgifter där vi har rätt att göra det i enlighet med gällande lagar eller förordningar.

Säkerhetsbrott

Alla ansträngningar har gjorts för att förhindra en sådan händelse, men i den osannolika händelsen av en säkerhetsöverträdelse kommer de berörda personerna omedelbart att underrättas om omfattningen av händelsen och vilka korrigerande åtgärder som vidtas. Styrgruppen för eupatis ledning och ledning kommer också att informeras och åtgärder kommer att vidtas för att se till att framtida händelser förhindras.

Platser för bearbetning

Om möjligt finns personuppgifter inom EU:s territorium men kan överföras till och lagras på en destination utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det kan också behandlas av personal som är verksam utanför EES och som arbetar för en av våra leverantörer. Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert, i enlighet med denna sekretesspolicy.

Vi har vidtagit åtgärder för att säkerställa att alla personuppgifter får tillräckligt skydd och att alla överföringar av personuppgifter utanför EU sker på ett lagligt sätt. Om vi överför personuppgifter utanför EU till ett land som av Europeiska kommissionen inte bedöms tillhandahålla en adekvat skyddsnivå för personuppgifter, kommer överföringarna att ske enligt ett avtal som täcker EU:s krav för överföring av personuppgifter utanför EU.

Individens rättigheter

Enskilda personer har vissa rättigheter till sina personuppgifter och registeransvariga är ansvariga för att uppfylla dessa rättigheter enligt följande:

 • Enskilda personer kan begära tillgång till sina personuppgifter som innehas av oss som registeransvarig.
 • Enskilda personer kan begära att vi rättar till personuppgifter som lämnats in till oss eller, i förekommande fall, kontakta oss via den relevanta webbplatsregistreringssidan eller genom att ändra de personuppgifter som finns på relevanta ansökningar som de registrerade.
 • Enskilda personer kan begära att vi raderar deras personuppgifter
 • Om vi behandlar personuppgifter baserat på samtycke kan enskilda personer när som helst återkalla sitt samtycke genom att kontakta oss eller klicka på länken för att avsluta prenumerationen i ett e-postmeddelande som mottagits från oss.
 • Enskilda personer kan ha andra rättigheter att begränsa eller invända mot vår behandling av personuppgifter och rätten till dataportabilitet.
 • Individer kan begära information om, eller mänsklig inblandning i, någon automatiserad databehandling som vi kan genomföra.
 • Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen skicka ett mail till [email protected]

Klagomål

Vi hoppas att du aldrig behöver, men om du vill klaga på vår användning av personuppgifter, vänligen skicka ett mail med information om ditt klagomål till [email protected]. Vi kommer att undersöka och svara på eventuella klagomål vi får.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten för ditt land.

Personuppgiftsansvarig och kontaktinformation

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy eller hur och varför vi behandlar personuppgifter, vänligen kontakta oss på [email protected]

Ändringar i vår sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy uppdaterades senast den 24/05/18.