Regler och villkor

1. Som ett led i sin internetnärvaro tillhandahåller European Patients’ Academy on Therapeutic Innovation (”EUPATI”) länkar till tredje parts internetnärvaro (”Länkar”). Det är det enda syftet med länkarna för att förenkla användningen av Internet. EUPATI antar inte något innehåll som kan nås via länkarna som sitt eget innehåll och accepterar inte någon garanti och ansvar för att sådant innehåll är korrekt och fullständigt.

2. Allt annat innehåll, förutom undervisnings- och inlärningsmaterial, som tillhandahålls via EUPATI:s internetnärvaro (”Annat innehåll”) har skapats med den vanliga vården av en utbildningsanstalt. Annat innehåll har det enda syftet att tillhandahålla första och allmänna uppgifter. Annat innehåll fungerar i synnerhet inte som vägledning för specifika ändamål för användare eller andra tredje parter (tillsammans ”Tredje part”). EUPATI garanterar inte att annat innehåll är korrekt och fullständigt.

  • Allt undervisnings- och utbildningsmaterial som tillhandahålls tredje part på det sätt som helst via EUPATI:s internetnärvaro (”Undervisningsmaterial”) är uteslutande avsedda för utbildningsändamål. Undervisningsmaterialet har skapats med den vanliga vården av en utbildningsanstalt.
  • EUPATI:s ansvar och garanti för användning av undervisningsmaterial för andra ändamål än utbildningsändamål och för skador som uppstår därav är uteslutet.
  • Med förbehåll för bedrägligt uppsåt och uppsåtligt fel är EUPATI:s ansvar och garanti för undervisningsmaterial som tillhandahålls kostnadsfritt också exklusive utbildningsändamål.
  • På grund av de pågående ändringarna av de rättsliga och ekonomiska villkoren motiverar inte EUPATI, med förbehåll för bedrägligt uppsåt och uppsåtligt tjänstefel, och ansvarar inte för att undervisningsmaterialet är korrekt och fullständigt efter, om sådan finns, det angivna datumet för det första offentliggörandet eller det angivna datumet för, om någon, en uppdatering.
  • EUPATI:s ansvar på grund av tvingande lagstiftning påverkas inte.